ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข 416-54-0020 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและธงอาเซียน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 38 รายการ .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม_9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการถมดิน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข 416-53-0002 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 10 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 3K 10n D312 จำนวน 1 ลูก พร้อมทำการเปลี่ยน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอนหย่อน เครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด ๑.๕ แรงม้า หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายประกาศ แซ่แต้ และหมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายปิยะ ชาวนา จำนวน ๒ บ่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการสงกรานต์สุขใจ ทุกคนปลอดภัย .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็มฉีดยาและป้ายห้อยคอ .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก ม_8 เชื่อม ม_7 สายทางที่ 27.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก ม_4 เชื่อม ม_2.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม_9.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม_8 สายทางที่ 27.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม_6 สายทางที่ 25.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต ม_6 สายทางที่ 29.pdf

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วย โครงการสงกรานต์สุขใจ ทุกคนปลอดภัย .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(v.๑) (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) จำนวน ๒ กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปิดประกาศ และป้ายขีดคะแนน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชรกำหนด ขึงโครงไม้ พร้อมทำการติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง 1 มื้อ ตามโครงการปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมต้านทุจริตเชิงนโยบาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต ๓๕๐ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ตามโครงการ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันเด็กจมน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ (1).pdf

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมต้านทุจริตเชิงนโยบาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันเด็กจมน้ำ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอนหย่อน เครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด 1.5 แรงม้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาเจาะบ่อบาดาล-ม_10.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ OKI MC๓๖๒ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อน้ำส่า.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชรกำหนด จำนวน ๑๒๔ ใบ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กไทยโตไปไม่โกง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชรรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซม รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต 350 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร จำนวน ๙๙ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช. ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี 2562

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางAC-ม_10-เชื่อม-ม_4สายทางที่-16.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางAc-ม_10สายทางที่-11.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_2สายทางที่-6.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสาร ขนาด A๔ ปกอาร์ต ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ๔ หน้า เนื้อในอาร์ต ๑๑๕ แกรม พิมพ์ ๑ สี ๒๔ หน้า เข้าเล่ม จำนวน ๒๐๐ เล่ม ตามโครงการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษดวงกลม 4 สี ตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช. ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร (2).pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาก่อสร้างหอถังสูง-ค_ส_ล_-ม_3.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอนหย่อน เครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด 1.5 แรงม้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการแสดง พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยถนน-11-สายทาง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต 350 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 9 ธันวาคม 2561 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลข 482-56-0008 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ 5 ธันวาคม วันดินโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นทองอุไรและดินปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 5 ธันวาคม วันดินโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คระยะและซ่อมแซม รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต 350 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0012 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (2).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องแฟกซ์ หมายเลข 424-52-0002 และเครื่องปริ้น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ผก 2276 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ .pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ในเขตตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชรรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 3 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ป้าย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อสารกำจัดวัชพืช-3-รายการ.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก(1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อเพิ่มไฟฟ้า SP ๓๐A จำนวน ๒ ตัว .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด หมู่ที่ ๑๐

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมุ่ที่-3.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_725.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_628.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_416.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_116.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุโดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง ชื่อเว็บไซต์www.ninlapet.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๘ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกวัชพืชคลองบึงตัน.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกวัชพืชคลองญี่ปุ่น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์การแปรงฟัน จำนวน ๑๐๐ ชุด ตามโครงการยิ้มสวย ยิ้มสยาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ InK Brother LC๓๙ BK จำนวน ๑๐ กล่อง .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการยิ้มสวย ยิ้มสยาม (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน ๔๐๐ ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดไฟประดับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ 5 โรค 5 ความรู้ เพื่อลูกในระดับปฐมวัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร จำนวน ๕๗ จุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ จำนวน ๑ ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐๐ ถุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขนาด ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก-ม2-เชื่อม-ม_10สายทางที่-9.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก-ม2-สายทางที่-4.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม10-สายทางที่-16.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ-ม3-สายทางที่-3.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจภาคสนามภายในเขตพื้นที่ตำบลนิลเพชรประกอบด้วย Zone ๐๑ - Zone ๑๐ คือ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561 f

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ ตามโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมทำการเปลี่ยน .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วย โครงการซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้ภายในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้ภายในสถานศึกษา .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒๒๖ โด๊ส พร้อมเข็มฉีดยาและป้ายห้อยคอ จำนวน ๒๒๖ อัน ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก จำนวน 8 ใบ ตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการถมดินเสริมปรับพื้นที่.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คระยะและซ่อมแซม รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต 350 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงข้อมูงแผนที่ภาษี.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการสงกรานต์สุขใจ ทุกคนปลอดภัย

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสงกรานต์สุขใจ ทุกคนปลอดภัย
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุน้ำส่า.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจม (ซัมเมอร์ก) ขนาด ๓.๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง .pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_10-เชื่อม-ม_1.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_6 (1).pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach ไอศกรีม พาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๘๑ โด๊ส พร้อมเข็มฉีดยาและป้ายห้อยคอ จำนวน ๑,๖๘๑ อัน ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach ไอศกรีม พาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_2-เชื่อม-ม_10.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๐๐ ลิตร .pdf
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_6.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_10.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูป(กล้วย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูป(กล้วย) จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล-ม_7.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0005 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง-AC-ม_6สายทางที่-29.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง 1 มื้อ ตามโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน และโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาหอม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง 1 มื้อ ตามโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรสลัดโรลอาหารเพื่อสุขภาพ และโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรบัวลอยเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรสลัดโรลอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาหอม จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ าส่าลาดผิวจราจรถนนหินคลุกภายในต าบลนิลเพชร จ านวน ๒๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และสังคม ประจำปี 2561

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_4.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-AC-ม_7-เชื่อม-ม_6.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบต.ห่วงใย ผู้นำชุมชนใส่ใจ ร่วมใจลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โครงการเด็กไทยหัวใจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการนิลเพชรปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ คัดแยกขยะอันตรายชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของประชาชนในตำบลนิลเพชร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตามสัญญาประชาคมสัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 10 ด้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการเด็กไทย หัวใจพอเพียง ประจำปี 2561 .pdf

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน-AC-หมู่ที่-4-เชื่อมหมู่ที่-2สายทางที่-7.pdf

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน-AC-หมู่ที่-1-เชื่อมหมู่ที่-10สายทางที่-12.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร-จำนวน-1-เครื่อง.pdf

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกล.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มโครงการปีใหม่สัญจร ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปีใหม่สัญจร ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสาร ขนาด A4 จำนวน 200 เล่ม.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่่องคอมพิวเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายอาลัยฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล 600 ลิตร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง.pdf

 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ.pdf
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved.
p>

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร