ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
dot
dot
dot
dot
dot
โครงสร้างพื้นฐานอบต.นิลเพชร

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. การคมนาคม มีถนนหลวงแผ่นดินตัดกลางตำบล ๑ สาย เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่อำเภอบางเลน คือ สายบ้านบางไทร-คลองญี่ปุ่น และถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมถนนสายหลัก และสายรอง
 ๒. การสื่อสารและโทรคมนาคม   ดังนี้
    (๑)      โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๐ แห่ง
    (๒)     เสียงตามสายและหอกระจายข่าว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  ๓. ไฟฟ้า มีครบทุกหมู่บ้าน
  ๔. ประปา มีระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๗ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘ และ ๑๐
                ๕. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
(๑)         วันสงกรานต์ จัดในวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ของทุกปี มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
(๒)       วันสำคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น งานวันวิสาฃบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา
(๓)        งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เป็นต้น
    ๖. กีฬาและนันทนาการ  มีสถานที่ใช้ในการเล่นกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
(๑)      สนามฟุตบอล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบัวปากท่า สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดนิลเพชร
(๒)     สนามเด็กเล่น จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดบัวปากท่า สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดนิลเพชร
 

   

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
p>

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร