ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยใช้วัสดุหินคลุก

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเสริมปรับพื้นที่ อบต.นิลเพชร
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 68 รายการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 6
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 1
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 10
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 2
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 10
เปิเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.6 สายทางที่29
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมฝ้าเพดาน
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุน้ำส่า
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.7 เชื่อม ม.6
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.4
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.4 เชื่อม ม.2 สายทางที่ 7
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.1 เชื่อม ม.10 สายทางที่ 12
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิจาคาจรถนนหินคลุกภายในต าบลนิลเพชร
เปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนม
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนหินคลุกหมู่ที่ 6(สายทางที่ 29)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างกำแพงกันคันดินหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4(สายทางที่ 19) จำนวน 2 จุด
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8(สายทางที่ 28)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6(สายทางที่ 25)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2(สายทางที่ 6)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 10(สายทางที่ 11)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 10
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม. 4 เชื่อม ม.10
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดินหมูู่ที่ 5(สายทางที่ 5)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม. 9 เชื่อม ม.10(สายทางที่ 17)
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่8 สายทางที่27
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 เชื่อม หมู่ที่ 2
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 เชื่อม หมู่ที่ 10
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่ที่6
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเหล็กดัด สแตนเลส ประตูหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำส่าราดผิวถนนจราจรหินคลุกภายในตำบลนิลเพชร
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนหินคลุกภายในตำบลนิลเพชร จำนวน 9 สายทาง
ตารางเปิดเผยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บริเวณหอถังประปาบ้านนายประสาน ศรีนิยม
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 บริเวณที่ทำการ อบต.นิลเพชร
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 เชื่อมหมุ่ที่ 4
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4
คลิ๊ก
ตารางเปิดเผยราคากลางก่อสร้างกำแพงกั้นคันดิน หมู่4 จำนวน 1 จุด
ตารางเปิดเผยราคากลางก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด
เปิดเผยราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9
เปิดเผยราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 เชื่ื่อมหมูู่ 8
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 2 เชื่ื่อมหมูู่ 10
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 6 เชื่ื่อมหมูู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบปรมาณ 2558
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.๑
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 2
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.5 6 9 และ10
โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่ที่ 3 5 8 10 จำนวน 6 จุด
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
เรื่อง โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3(สายทางที่ 1)
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 5(สายทางที่ 40)
เรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ 8(สายทางที่ 28)
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 4(สายทางที่ 20)
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ 10 และหมู่ 4(สายทางที่ 17)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 (สายทางที่ 5)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนายสุรชัย แก้วสงวน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2 สายทางที่ 7
ครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 สายทางที่ 14
โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดินสายทางที่ 29 หมู่ที่ 6 จำนวน 5 จุด
เรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดินสายทางที่ 20 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด
โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดินสายทางที่ 25 จำนวน 7 จุด
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 article
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ตอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดินสายทางที่ 25 จำนวน 5 จุด
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 5 article
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 4 ถึงหมู่ 2
เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคันดิน หมู่ที่ 6 สายทางที่ 29 จำนวน 5 จุด article
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลนิลเพชร article
เรื่อง โครงการฝังท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.(Box Convert) ขนาด 1.8 x 1.8 ยาว 1.8 เมตร หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลนิลเพชร article
เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จำนวน 7 จุด ตำบลนิลเพชร article
เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 4 ตำบลนิลเพชร article
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนิลเพชร article
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลนิลเพชร
โครงการเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวจราจรหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นภายในตำบลนิลเพชร หมู่ที่ 1-10
สอบราคาถนนลาดยาง article
สอบราคาปรับปรุงผิวจราจร articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
p>

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร